Konkurs Plastyczny - "Sedes to nie kosz na śmieci"

Konkurs Plastyczny - "Sedes to nie kosz na śmieci"

Śmieci wrzucone do toalety mogą spowodować zapchanie wewnętrznej kanalizacji w budynku i doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i uciążliwe. Co roku nasze służby usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, które powstały na skutek wrzucania do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

W związku z powyższym, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi po raz drugi organizuje otwarty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołdap. W tym roku odbędzie się on po hasłem: „Sedes to nie kosz na śmieci”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gołdapi. Celem akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej gołdapian oraz zmniejszenie liczby uciążliwych awarii kanalizacyjnych, będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

Spośród uczestników konkursu wyłonimy zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych.

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki rysunkowej lub malarskiej. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedna pracę.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu. Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca br.

Zobacz też - INFORMACJA - Sedes to nie kosz na śmieci.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - II ETAP
pt. „Sedes to nie kosz na śmieci”

 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady konkursu pt. „Sedes to nie kosz na śmieci”.
 2. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi.
 3. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gołdapi.
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie
 5. Celem konkursu jest:
 • szerzenie wiedzy ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych,
 • promocja zachowań proekologicznych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i twórczych.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej z terenu gminy Gołdap. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
 • Grupa I: klasy I-III,
 • Grupa II: klasy IV-VII.
 1. Dzieci biorące udział w konkursie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 2).
 2. Na konkurs należy przysyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane.
 3. Zasady przygotowania pracy:
 • tematyka pracy musi być związana z konkursowym hasłem „Sedes to nie kosz na śmieci”. Motywem przewodnim powinna być dbałość o ochronę środowiska;
 • każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę;
 • praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, techniką rysunkową lub malarską (akwarele, pastele, plakatówka, kredki, wyklejanki, collage, techniki mieszane);
 • prace muszą być tylko indywidualne;
 • prace należy opisać na odwrocie w sposób jednoznacznie identyfikujący autora: Imię i nazwisko autora, tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna, nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko i tel. kontaktowy do Nauczyciela;
 • każdy uczestnik przystępując do konkursu akceptuje jego regulamin podpisując i dostarczając wraz z pracą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 • pracę należy opisać: KONKURS „Sedes to nie kosz na śmieci” oraz dostarczyć do Organizatora w opakowaniu uniemożliwiającym uszkodzenie projektu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu prac do jego siedziby;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich nadesłanych projektów związanych z konkursem w celach promocyjnych (lub innych) PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi, tj.: w akcjach promocyjnych firmy, publikacjach prasowych, materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, poligrafii.
 1. Ostateczny termin dostarczenia pracy do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi, ul. Generała Sikorskiego 9A upływa z dniem 15.06.2018 r. Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez kapitułę konkursu.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca sierpnia 2018 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej, a także wiadomość o wynikach ukaże się na stronie Organizatora;
 • Oceny prac konkursowych oraz przyznania nagrody dokona kapituła konkursu powołana przez Organizatora.
 1. Przy ocenie projektu kapituła konkursu będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • sposobem przedstawienia tematu konkursu,
 • techniką i estetyką wykonanej pracy,
 • zaskakującym pomysłem, oryginalnością,
 • inwencją twórczą uczestników, wrażeniem artystycznym.
 1. Kapituła konkursu wyłoni zwycięzców konkursu zajmujących I, II i III miejsce w dwóch grupach wiekowych.
 2. Przystępując do konkursu jego uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do swojej pracy obejmujących prawo do wyłącznego korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji (Art. 50 Prawa Autorskiego):
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, a których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Nadesłanie pracy zgodnie z regulaminem jest równoznaczne z przeniesieniem prawa wyłączności do egzemplarza utworu (pracy).
 2. Dostarczone prace nie będą zwracane ani odsyłane.
 3. Wszelkie zobowiązania publiczno-prawne pokrywa Laureat konkursu.
 4. Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, a także niekompletne formalnie, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 5. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Kapitułę Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu, organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu.

Gołdap, dnia 18.04.2018 r.

ZARZĄD PWiK SP. Z O. O. W GOŁDAPI
ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi oraz na stronie internetowej http://pwik.goldap.pl/. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

OSOBA DO KONTAKTU:

Aneta Przybylska, tel. (87) 615 49 49, wew. 22, e-mail: aneta.przybylska(g)pwik.qoldap.pl