Informacja o pracach na oczyszczalni w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że na oczyszczalni ścieków w Gołdapi trwają prace prowadzone w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0084/17-00.

W dniu 19.10.2018r. zakończone zostały roboty budowlane dotyczące Zadania nr 5, tj. Przebudowa zestawu hydroforowego SUW Gołdap. 

W dniu 26.11.2018r. zakończony został odbiór końcowy Zadania Nr 4, tj. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei i Cmentarna. 

 

Trwają prace związane z Zadaniem nr 3, tj. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej. W październiku 2018r. została dostarczona koparko-ładowarka, natomiast w listopadzie 2018r. – ciągnik z przyczepą i rozrzutnikiem do osadów. Trwają prace związane z przebudową budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów, budową placu składowania osadów oraz punktu zlewnego osadów dowożonych. Zostały ułożone przewody ciepłownicze od budynku mechanicznego odwadniania osadów do budynku socjalnego oraz magazynu dostaw inwestorskich. Doprowadzono również przewody sterownicze do pomieszczenia dyspozytorni w budynku socjalnym. Zamontowano klatkę schodową prowadzącą na Komorę Tlenowej Stabilizacji Osadów (KTSO). Dostarczona została również prasa ślimakowo – talerzowa do odwadniania osadów, która zostanie zainstalowana w budynku mechanicznego odwadniania osadów, dmuchawa do napowietrzania KTSO, która zostanie zainstalowana w kontenerze umiejscowionym obok KTSO oraz silos na wapno do higienizacji odwadnianych osadów.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej przebiega zgodnie z harmonogramem. Ogólne zaawansowanie robót wynosi 37,75%.

Zakończenie robót budowanych planowane jest na 31.10.2019r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019r.

Wartość robót budowlanych w zakresie modernizacji gospodarki osadowej oczyszczalni wynosi 6 341 385,33 zł netto, z czego ok. 63% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020.