Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy i rozbudowy obiektów.

W dniu 06.03.2023r. w siedzibie PWiK w Gołdapi miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Babki, budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Pogorzel oraz budowa sieci wodociągowej Jeziorki Wielkie – Siedlisko” będzie firma TK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Graniczna 3 Niedrzwica, 19-500 Gołdap.
Kwota umowy: 3 950 000,00 zł brutto
Termin realizacji: 31 maja 2024r.