Działalność

 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność usługową i produkcyjną w zakresie:

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 • oboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 42.99.Z);
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z);
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z).
   
  Ujęcia wody w gminie Gołdap

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Spółka z. o.o. gospodaruje na 12 ujęciach wody.
  Wskutek rozbudowy sieci wodociągowej w ostatnich latach wyłaniają się wiodące ujęcia wody, które zaopatrują większe skupiska ludności.
  Wymienić tu należy ujęcia:

  • Gołdap, które zaopatruje oprócz miasta Gołdap następujące miejscowości: Bałupiany, Botkuny, Jabramowo, Konikowo, Kośmidry, Niedrzwica, Piękne Łąki, Rostek, Gołdap II i Wronki.
  • Kowalki z przepompownią wody w Nasutach zaopatruje w wodę miejscowości: Grabowo, Dunajek, Gieraliszki, Kamionka, Nasuty, Rudzie, Siedlisko, Wilkasy, a także Piastowo i Dorsze na terenie gminy Kowale Oleckie.
  • Boćwinka zaopatruje w wodę Boćwiński Młyn, Nowa Boćwinka, Różyńsk Mały, Różyńsk Wielki.
  • Czwartym co do wielkości produkcji wody jest ujęcie wody w Pogorzeli, które zaopatruje w wodę miejscowości: Babki, Żelazki i na terenie gminy Kowale Oleckie miejscowość Borkowina.
  • Bardzo rozległą siecią charakteryzuje się ujęcie wody w Kozakach z przepompownią w Tatarach. Zaopatruje w wodę wsie Pietrasze, Suczki, Wrotkowo, Zatyki.
  • Istniejące ujęcie wody w Okrasinie zaopatruje w wodę sąsiadującą miejscowość Dąbie.
  • Wjęcie wody Mażuciach tłoczy wodę do Użbal.
  • Bronisze
  • Galwiecie
  • Jurkiszki
  • Kolniszki
  • Górne

  W miejscowościach: Jabramowo, Rostek, Wronki, Tatary, Nasuty wybudowano sieciowe przepompownie wody w celu podniesienia ciśnienia.
   

  Oczyszczalnie gminy Gołdap

  W zakres działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi wchodzi między innymi:

 • odbiór ścieków do kanalizacji oraz ich oczyszczanie,
 • eksploatacja oczyszczalni ścieków,
  Przedsiębiorstwo eksploatuje:
  • oczyszczalnię ścieków Gołdap,
  • 6 oczyszczalni ścieków w miejscowościach Boćwinka, Babki, Galwiecie, Bronisze, Wilkasy i Mażucie
  • 23 przepompowni ścieków w mieście, 35 przepompowni ścieków w terenie.