Zakaz Wprowadzania Wód Opadowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w ostatnim czasie stwierdzono zwiększony napływ wód opadowych (deszczowych) do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy, zwłaszcza podczas ulewnych opadów deszczu, co w efekcie powoduje zalewanie wielu posesji i budynków. Urządzenia przepompowni oraz sieć kanalizacyjna nie są w stanie odebrać tak dużej ilości gwałtownie napływających ścieków opadowych, które powinny odpływać siecią kanalizacji deszczowej. Bardzo często mieszkańcy włączający wody opadowe ze swoich posesji do kanalizacji sanitarnej nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób przyczyniają się do zalewania posesji, piwnic, a nawet mieszkań swoich sąsiadów, czy też mieszkańców innych, położonych niżej budynków. Podczas szczególnie intensywnych opadów, ilość ścieków deszczowych dopływających do obiektów eksploatowanych przez przedsiębiorstwo przekracza nawet kilkukrotnie ilość ścieków odnotowywaną przy pogodzie bezopadowej. Świadczy to ewidentnie o nielegalnym odprowadzeniu wód opadowych z dachów budynków oraz z utwardzonych placów i posesji do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 nr 123 poz. 858), zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 4a - ten, kto nie stosuje się do powyższych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. Ponadto w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, nakazujemy odłączenie odprowadzanych wód opadowych z sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie prawidłowego ich włączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz informujemy, że przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole odprowadzenia wód opadowych za pomocą urządzenia zadymiającego. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a ustawy.

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi